X

Hệ thống Trang bị

13/10/2016

Giới thiệu Trang bị:

 • Hệ thống trang bị chia làm nhiều loại phẩm chất: xanh lá  tím  cam  đỏ  vàng  xanh lam
 • Mỗi class sẽ mang vũ khí khác nhau.
 • Trang bị có thể cường hóa, tẩy luyện, khảm ngọc, thần ma trang bị, nâng sao
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng

  Giao diện


   

Cường hóa Trang bị:

 • Cường hóa trang bị phải cần có đá cường hóa và tiền vàng.
 • Tùy theo cấp độ cường hóa mà cần số lượng nguyên liệu tiêu tốn khác nhau.
 • Cấp độ tối đa của cường hóa trang bị là 20.
 • Cường hóa lên cấp 16 phải cần nguyên liệu đá cường hóa cấp cao.
 • Thay đổi trang bị không bị mất cấp độ cường hóa.
 • Tác dụng cường hóa: tang chỉ số trang bị, tang lực chiến nhân vật, kích hoạt thuộc tính.

  Các bước tham gia tính năng

  Hình ảnh

  Bước 1: Vào mục rèn luyện trang bị
  Bước 2: Bỏ trang bị cần để cường hóa
  Bước 3: Cường hóa thành công sẽ tăng cấp cho trang bị

   

Nâng phẩm chất Trang bị:

 • Nâng phẩm chất cả trang bị cần phải nguyên liệu và tiền vàng
 • Trang bị cấp 50 trở lên mới có thể nâng cấp phẩm chất.

  Các bước tham gia tính năng

  Hình ảnh

  Bước 1: Vào mục rèn luyện trang bị
  Bước 2: Bỏ trang bị cần để nâng cấp

   

Hệ thống nâng sao Trang bị:

 • Tăng sao trang bị cần phải tốn nguyên liệu và tiền vàng.
 • Mỗi cấp trang bị cần dùng một nguyên liệu khác nhau.
 • Tham gia phó bản anh hùng viễn chinh để nhận nguyên liệu.

  Các bước tham gia tính năng Hình ảnh
  Bước 1: Vào mục rèn luyện trang bị
  Bước 2: Bỏ trang bị cần để tăng sao trang bị

Hệ thống khảm ngọc Trang bị:

 • Mỗi loại trang bị cần 1 loại ngọc khảm khác nhau.
 • Ngọc-Công khảm cho Vũ Khí.
 • Ngọc-Bền Bỉ khảm cho Áo.
 • Ngọc-Chống Đỡ khảm cho Quần.
 • Ngọc-Vật Phòng khảm cho Hộ Kiên.

  Các bước tham gia tính năng Hình ảnh
  Bước 1: Vào mục rèn luyện trang bị
  Bước 2: Bỏ trang bị cần để cường hóa

   

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.