X

Thông báo liên bản đồ tuần 2 tháng 1

10/01/2017

Giới thiệu hệ thống liên bản đồ

 • Liên bản đồ còn được gọi là tính năng liên thông bản đồ, các người chơi khác server sẽ được gặp nhau tại map liên bản đồ
 • Hệ thống liên bản đồ là tính năng đặc sắc và đặc trưng riêng của game Truyền Thuyết Phong Bạo
 • Hàng tuần người chơi có thể giao lưu với các server khác tại các bản đồ liên server
 • Người chơi có thể pk với các người chơi khác server tại các map liên bản đồ
 • Cạnh tranh boss thế giới với guild các guild server khác. Và thể hiện sức mạnh của guild của mình
 • Dựa theo tình hình lực chiến giữa các người chơi server mà hệ thống sẽ cho tiến hành liên bản đồ giữa các server với nhau

Thời gian liên bản đồ tuần 1 tháng 1

 • Thời gian liên bản đồ: từ 11-1-2017 tới 17-1-2017
 • Thời gian hiệu lực: Sau bảo trì ngày 11-1-2017

  Tên server Chức năng
  Cụm 1 + Cụm 6 Liên bản đồ: Có thể PK với nhau tại map liên bản đồ, PK với nhau tại Boss Thế Giới, cướp tiêu các người chơi khác server.
  Cụm 2 + Cụm 4
  Cụm 3 + Cụm 5
  Cụm 7 + Cụm 8
  Cụm 9 + Cụm 10
  Phong bạo 13 + Phong Bạo 17
  Phong bạo 15 + Phong bạo 16
  Phong bạo 14 + Phong Bạo 18
  Thần Ma 1 + Thần Ma 2
  Thần Ma 3 + Thần Ma 4 + Thần Ma 5
 • Lưu ý:
  • Cụm 1: Truyền Thuyết 1 + Truyền Thuyết 4 + Truyền Thuyết 7
  • Cụm 2: Truyền Thuyết 2 + Truyền Thuyết 9 + Truyền Thuyết 11
  • Cụm 3: Truyền Thuyết 3 + Truyền Thuyết 8 + Truyền Thuyết 18
  • Cụm 4: Truyền Thuyết 5 + Truyền Thuyết 10 + Truyền Thuyết 14
  • Cụm 5: Truyền Thuyết 12 + Truyền Thuyết 13 + Truyền Thuyết 16
  • Cụm 6: Truyền Thuyết 6 + Truyền Thuyết 15 + Truyền Thuyết 17
  • Cụm 7: Phong Bạo 1 + Phong Bạo 9 + Phong Bạo 10
  • Cụm 8: Phong Bạo 2 + Phong Bạo 8 + Phong Bạo 12
  • Cụm 9: Phong Bạo 3 + Phong Bạo 6 + Phong Bạo 11
  • Cụm 10: Phong Bạo 4 + Phong Bạo 5 + Phong Bạo 7

Các nơi cạnh tranh liên bản đồ

 • Map pk + cướp tiêu liên server: người chơi qua phần treo máy tại mục bản đồ sẽ thấy

 • Pk boss thế giới liên server

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.